Home Maternal, Newborn and Child Health Child Health Program: Plan, Policies and Documents

Child Health Program: Plan, Policies and Documents

National Immunization Programme

1.Achieving Polio Eradication in Nepal, Polio Endgame Strategic Plan, 2014 – 18, 2014View/Download
2.Control of Japanese Encephalitis in Nepal, 1978 – 2012, 2013View/Download
3.Protocol for assessing neonatal tetanus mortality in the community using a combination of cluster and lot quality assurance sampling, 2002View/Download
4.Field manual for neonatal tetanus elimination, 1999View/Download
5.National Immunization Program, Reaching Every Child, Comprehensive Multi-year Plan 2068 – 2072 (2011 – 2016), 2011View
6.Immunization Atlas of NepalView
7.Immunization in Practice ModuleView
8.National Immunization Programme, The use of opened multi-doze vials of vaccine in subsequent immunization sessions, 2003View
9.कोल्डचेन उपकरणको मर्मत-सम्भार सहयोगी पुस्तिका, २००९View
10.नियमित खोप सेवा सुदृढीकरणका लागि तथ्यांकको गुणस्तर लेखाजोखा गर्ने तालिम संचालन निर्देशिका, २०६८View
11.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, पूर्ण खोप गाविस सुनिश्चितता कार्यविधि निर्देशिका – २०६९View
12.नियमित खोप कार्यक्रममा डि.पि.टि.-हेप बी-हिब खोपको परिचय – २०६५View
13.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम २०६७ ल्फिप चार्टView
14.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान – २०७०View
15.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् अभियान, कार्यक्रम निर्देशिका – सन् २०१०View
16.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, जापानिज इन्सेफलार्इटिस् नियमित खोप निर्देशिकाView
17.लट क्वालिटी एसुरेन्स स्याम्पलिङ सर्भेक्षण (एल.क्यू.ए.एस.) सहभागी सहयोगी पुस्तिका – २०७०View
18.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ कार्यक्रम निर्देशिकाView
19.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, दादुरा-रूवेला खोप अभियान २०६८–०६९ तालिम पुस्तिकाView
20.राष्ट्रिय खोपको बहुमात्रा भ्याक्सिन भाएल नीति – २०६०View
21.खोप सेवा प्रदान गर्नका निम्ति RED रणनीति अनुसार Reach Every Child (REC) को जिल्लास्तरीय सुक्ष्मयोजना – २०६८View
22.राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, खोप पश्चात हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाहरू, कार्यक्रम निर्देशिकाView
23.खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०६९View
24.खोप सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका, २०७०View
25.कोल्ड चेन तथा भ्याक्सिन व्यवस्थापन कार्यनीति, २०७०View
26.भ्याक्सिन व्यवस्थापन तथा कोल्ड चेन उपकरणको मर्मत-सम्भार (तालिम तथा कार्य सञ्चालन पुस्तिका), २०७०View
27.खोप व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन निर्देशिका, २०६५View
SNParticularsTask
1.Microplanning for Immunization Service Delivery Using the Reaching Every District (RED) Strategy, 2009View
2.District Planning Tool for Maternal and Newborn Health Strategy Implementation, 2011View
3.Expanded Programme on Immunization (EPI) and Vaccine Preventable Disease (VPD) Surveillance Review Nepal, 15-27 April 2010, 2011View
4.Global Vaccine Action Plan, 2011 – 2020, 2013View

CB-IMCI Programme

SNParticularsTask
1.CB-IMCI Programme Annual Report, 2004 (Published on August 2005)View
2.CB-IMCI Annual Report, Jan 2005 – July 2006 (Published on June 2007)View
3.Development of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) in Nepal (June 1995 – June 2002)View
4.IMCI Referral Protocol, 2011View
5.MCI Scale up History, 2010View
6.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – उपचार तालिका पुस्तिका – २०६९/२०१३View
7.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – पुर्नताजगी प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९/२०१३View
8.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन – सन्दर्भ पुस्तिका – २०६९/२०१३View

CB-IMCI FCHV
SNParticularsTask
1.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षक निर्देशिका (महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि) – २०६९View
2.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९View
3.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका घरेलु उपचार कार्ड – २०६९View
4.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका उपचार कार्ड – २०६९View
5.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका जिंक कार्ड – २०६९View
6.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन फारम – २०६९View
7.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका अभिलेखन निर्देशिका – २०६९View
8.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रेषण फाराम – २०६९View
9.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि तालिम पुस्तिका – २०६९View
10.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको लागि विरामी बच्चाको जाँच तथा उपचार फाराम – २०६९View
IMCI Community Level
SNParticularsTask
1.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, प्रशिक्षकहरूको लागि निर्देशिका – २०६९View
2.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, सहभागी पुस्तिका – २०६९View
3.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड – २०६९View
4.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको मूल्यांकन, वर्गिकरण तथा उपचारको पहिचान) – २०६९View
5.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (विरामी बच्चा तथा शिशुको जाँच तथा व्यवस्थापन) – २०६९View
6.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (कोट्रिम औषधिव्दारा उपचार) – २०६९View
7.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (घरेलु उपचार) – २०६९View
8.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि कार्य सहयोगी कार्ड (शिशु तथा वाल्यकालिन पोषण) – २०६९View
9.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि, फोटोग्राफ पुस्तिकाView
10.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको प्रतिवेदन – (एचएमआर्इएस – ३१) – २०६९View
11.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख रजिष्टर – २०६९View
12.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तहको ५ वर्ष मुनिका विरामी बच्चाहरूको व्यवस्थापन अभिलेख निर्देशिका – २०६९View
IMCI HF Level
SNParticularsTask
1.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका विरामी बच्चाको मूल्यांकन र वर्गिकरण – २०६९View
2.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, २ महिनासम्मका विरामी शिशुको व्यवस्थापन – २०६९View
3.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, बाल उपचार – २०६९View
4.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०६९View
5.समुदायमा आधारित वालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन, आमालार्इ परामर्श तथा अनुगमन – २०६९View
Newborn Care
SNParticularsTask
1.Care of the Newborn, Reference Manual, 2004View
2.Assessment of the community-Based Newborn Care Package, 2012View
3.A Baseline Survey on Community Based Newborn Care Package in Two Districts in Rural Nepal, 2009View
4.Chlorhexidine in Nepal: A Public‐Private Partnership Case Study, 2013View
5.National Neonatal Health Strategy, 2004View
6.Newborn Health and Programs in Nepal, A Rapid Assessment of Newborn Health in Nepal Conducted by the Department of Health Services, 2007View
7.National Safe Motherhood and Newborn Health – Long Term Plan (2006 – 2017), 2006View
8.A Report on Verbal Autopsy to Ascertain Causes of Neonatal Deaths in Nepal 2014, 2014View
CBNCP Programme
SNParticularsTask
1.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७०View
2.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम समुदाय स्तर – ग्रा.स्वा.का./मा.शि.का. को लागि प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिका – २०७०View
3.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – म.स्वा.स्व.से. कार्य सञ्चालन ल्फिप चार्ट – २०७०View
4.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम प्रशिक्षण सहयोगी निर्देशिकाView
5.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – स्वास्थ्य संस्थास्तर तालीम सहभागी पुस्तिका – २०७०View
6.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – कार्यक्रमको व्यवस्था – २०७०View
7.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – ग्रा.स्वा.का/मा.शि.का. कार्य सहयोगि कार्ड – २०७०View
8.समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम – महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्य सहयोगी कार्ड – २०७०View
Nutrition Programme
SNParticularsRemarksTask
1.Accelerating Progress in Reducing Maternal and Child Undernutrition in Nepal, 2012Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
2.Identification of Gaps and Priority Interventions for Maternal Nutrition in Nepal: A Review, 2012Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
3.Multi-sector Nutrition Plan 2013 – 2017, 2012MSNPView
4.Nepal Nutrition Assessment and Gap Analysis, 2009MSNPView
5.National Nutrition Policy and Strategy, 2008Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
6.Health Sector Strategy for Addressing Maternal Undernutrition (2013-17), 2013Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
7.Five Year National Plan of Action to Achieve Optimal Iodine Nutrition in Nepal 2013- 2017, 2012Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
8.National Strategy For the Control of Anemia among Women and Children in Nepal, 2002Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
9.Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
10.National Nutrition Policy and Strategy, 2004Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
11.Success in Delivering Interventions to Reduce Maternal Anemia in Nepal: A Case Study of the Intensification of Maternal and Neonatal Micronutrient Program, 2011Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
12.National School Health and Nutrition Strategy, Nepal, 2006School Health Nutrition (SHN)View
13.Adolescent Girls IFA Supplementation Implementation GuidelinesAdolescent IFA supplementationView
14.Nutrition Technical Committee, Terms of Reference, 2011Nutrition Technical Committee (NuTeC)/ Plan, Policy, and StrategyView
15.MCHN Guideline 2071Maternal, and Child Health Nutrition (MCHN)View
16.SHNP Implementation Guideline 2071School Health Nutrition (SHN)View
17.SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_EnglishSchool Health Nutrition (SHN)View
18.SHNP_Joint Action Plan_2071-72 to 076-77_NepaliSchool Health Nutrition (SHN)View
19.Anemia Control leafletSchool Health Nutrition (SHN)View
20.Anemia Control leafletEmergency NutritionView
21.Deworming & SHN ProgramSchool Health Nutrition (SHN)View
22.Deworming bookletSchool Health Nutrition (SHN)View
23.Deworming Control leafletSchool Health Nutrition (SHN)View
24.IDD_Control_StudentSchool Health Nutrition (SHN)View
25.Iodine Defficiency Disorder_Control LeafletSchool Health Nutrition (SHN)View
26.Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_EnglishEmergency NutritionView
27.Joint Statement on BMS_Earthquake 2072_EnglishNepaliEmergency NutritionView
28.Joint statement_IYCF in Emergencies_Koshi Flood_2065Emergency NutritionView
29.Vit A Program LeafletVItamin A Distribution ProgramView
30.National IYCF Strategy_2073MIYCNView
31.Nepal IMAM GuidelineIMAMView
32.Nepal IMAM Guideline AnnexesIMAMView
33.NRH Operational Guideline-Final 2070Nutrition Rehabilitation ProgramView
34.MIYCN_Manual_HWsMIYCNView
35.MIYCN_Manual_CommunityMIYCNView
36.MIYCN_FlipchartMIYCNView
37.MIYCN_FlexMIYCNView
38.MIYCN_Flex_blankMIYCNView
39.Growth Monitoring GuidelinesGrowth Monitoring ProgramView
40.IYCF Participants manual WHOMIYCNView
41.Breast feeding BrochureMIYCNView
42.Lactation Management_Manual_EnglishMIYCNView
43.Lactation Management_Manual_NepaliMIYCNView
44.Nepal IMAM GuidelineIMAMView
45.Nepal IMAM Guideline AnnexesIMAMView
46.NRH Operational Guideline-Final 2070Nutrition Rehabilitation HomeView
47.ENA_EHA_BCC Manual of SUAAHARA ProjectSuaaharaView
48.AFSP BCC StrategyAFSPView
49.Filled AFATVAH chartAFSPView
50.Food cardAFSPView
51.leaflet for food processing, preservation and storageAFSPView
52.Training Curriculum_FCHV_ToTAFSPView

National Immunization Schedule, Nepal (Revised)

The National Immunization Programme (National Immunization Schedule), Nepal

Fractional Dose of Inactivated Polio Vaccine-fIPV

A milestone for humanity: Two strains of polio are now eradicated

5 Years of Polio-free WHO South-East Asia Region

You may also like

Public Health Update (Sagun’s Blog) is a popular public health portal in Nepal. Thousands of health professionals are connected with Public Health Update to get up-to-date public health updates, search for jobs, and explore opportunities.
#1 Public Health Blog for sharing Job opportunities and updates in Nepal

”Public Health Information For All”
– Sagun Paudel, Founder

Public Health Initiative, A Registered Non-profit organization – All Right Reserved. 2011-2023. Contact us.